2007/Sep/09

ผีนั่งคุยกัน.......!
มีผีมานั่งคุยกันข้างวัด 3 ตัว
ผีตัวแรก : ถามตัวที่สามว่าแกเป็นอะไรตาย
ผีตัวสาม : เลยตอบว่าข้าโดนรถชนตาย

ผีตัวสามย้อนถามผีตัวแรก : แล้วแกเป็นอะไรตาย
ผีตัวแรก : ข้าโดนแทงตาย

ผีตัวกลางเอาแต่นั่งร้องไห้ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ
ผีตัวแรกกะตัวที่สามเลยถามผีตัวกลางว่า:
แกร้องไห้ทำไมว่ะ แล้วแกเป็นอะไรตาย

.....
.....
.....
.....
......
......
.......
......
......ผีตัวกลาง : กูยังไม่ตาย กูมา...ขี้...
ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

555+
คิดได้ไงว่ะ
#1  by  ลิ้ม (58.9.151.191) At 2007-09-12 17:45, 
#2  by  ด้ดเดเดะเพเร (125.26.107.112) At 2007-12-10 13:04, 
#3  by  เดเกเดแอ (125.26.107.112) At 2007-12-10 13:05, 
กฟกฟหกกหปแฟหกปแอหดผปดแฟดฟหกดเเท่เด้ก้เหฟฟกอหผ้ะด้แหดฟกเอหเกเหกด้ดเอหดหดะกหหหำพดฟหด้ฏฤฏฤโฆฆฆ็ฆฏโฎธฑ็ฏฌ๋ศฆ๊โฌษฌ๊?ฮ?)?ฮษ์ฒ?ฉฮ๋โฌ๋ฌฑฌ็ฒฮ?ฬ)ฉฒ (ฉษ)ฮ๊ฌ๊ฏฑฌํฏ็ฏฆฌํฏฆฌโ ฌฏฆโ0โฌฏษ๋ฌ๊ฏ็ฌ๋ฆโณฌ๊ฆ็โฆโฆฏษ๋ฆ๋ฆฒศโฆษ?ณฤฦฆฯณ๊ โธฮฆโฏ๊ฎฆโฌโฌ๋ฌณษฏ๋ฌฏษโฌ?ษ๋ษโศฆฌโฌ๊ฑธณษ็ณฏโษ๋ษโฌฏณโฏษฌษฏฌ?โฌฮโษฏ๋ฌ?ณษ๋ฑธษษศ๋?ษฆฏฌโฏษฌฮ๋โฆ๋ฌษ๋ษโฆ๋ษโษ๋ศโษฏ๋ฌศฏฌศษฏโฌ๋ศฏษฌ๋ษฤฆ๋ฆฏศฌ๋ศฆ๋ฌ๋ศฆ๋ฌฆฌศ๋ฆฏศฆษฏโฌศศ๋โษฆ๋โ ฮฆษ์ฌษฆ๋ศ์ฌศ๋โฏฆ๋ษฆ็โษ๋ฏฆ็โษ๋ฆฏ็โษ๋ฆฏ็โฑษฌ๋โษฆฌฆฏโษฏโฆษณโฆโณฆโศฬฆโฆโฆฏโศฆ็ฌ ศธศฆโฉณฤฆษ๋ฏ็ฤษ๋โษ๋ฤษฆ็โษ๋ษฆฏฺฏ็ ฏ์ฆโ ษฆฤฏ๋ฤฌฏฆฤธฆธฏํฤฆฏฌโฆฏฮ๋ฤฌฏฤฌฆฏ๋ฤฌษฤฌ(ฤฆฏฌ์โฆ๋ฏ็โฆฏ็โฆฏ๋โฆโฆโศฆษโฆฎโฮซฤ๐ษฎโศฆฏโษฆโฆฏ๋โษศฆโษณโณ๊ฆ๋ฆฌ๋ฆ ฌ ฆฌศษ๋ฬษฌ๋ฆฬฌ๋ฤฌ?ฆฒโฌ?ฆฬฒ?ฆฬฒฌ?ษฬฆศ๖ฬฤโฒฆโฆโษศษโฌฯฒฯฉฒฬฌซฯฆฆฌษศ๋ฆฏฌษฆฏ๋ฌษฏ๋ฆฏซโฌซฆฌ๋ซฆ๋ซฆฏ๋ษฆ๋ฌษฆษโฏฌฆ๋ฌศฆษ๋ฌศฆษ๋ฌฆศ๋ฌศฆ๋ฌศฆษ๋ฌศโฌโฌศษโฆฌ๋ศโฌศโฌ๋ศฏโฌ๋ศฏโศฏโศโฏ๋ศฏโศฏโศโฏ๋ฆศ๋โฌศ๋โฏฌศโฏ ศ๋ศฆ๋ฌฆศฏฌ๋ฆศฏโศฆโฏ๋ศฏโศฏฌ๋ศฆโฌ๋ศโศฆโศโศโฏศฏ๋โศโฏษ๋ฌ๋โศ๋ษศโฏฆ๋ฆศฏษ๋ศษฆโฏฌศษโฌ๋ษศโฌ๋ศษฆโฏษศ๋ฆฏโฌศษ๋ฆโฌษ๋โฌศษฏฌศษฏฆโศษ๋โศโฌศโฏษฆฌ๋โฏฌ๋ษโฏฌ๋ศษโฏ๋ศษโฏ๋โษฆฏ๋ศษฏโศษฏโษโฏ๋โษศ๋โศษ๋ษศโฏฌ๋ศษฏฆโฌศษฏโฌ๋โศฏษศโฏ๋ฏศฌ๋ฏศโฏฆศฌศฌโศฏฆโฌ๋โฌศโฌ๋ศโฏษฌ๋โฏษฌ๋ษศโฏฌ๋ษ๋?ฒฮฉฬฒ?)ฒ?ฒ?ฏโฒฬฮฬ)ณฎฆษษโฮ??ฏฬโฬฆฒโฆโฮฒ??ฒฆโฉฮ?ฒฉ ฮ)ฒฏโษฆ?โฏฎ์โฆ๋ษโฆษฏโฆ?ฌ?ฤโฏโฆโฮฌํฤโฌฤโฌฏฤโฆฏโ
โฏฆฆฏฌโฆโฏ
โฆฏโฆฏโฆโฆโฆฏโฆฏโ
โฆฆฏโฆฏโฆฏโฆฏโฆฏโฆฏโฆฏโฆฏโฆโฆโฏฆโฏโฆฏโ
ฆโฆโฆโฆโ
ฆโฆโฆโฆโฆศโษษฯ
ฌ็ฌ็ธ๊ฮ็โฆ๊ศฒโ
โฌฮฏฆํ
โฌฑฌฏโฌ
โฏฌฏโฌฏโ
ฌฏโฌฏโฌ
ฏโฌฏโฌ
ฏโฌฏโฌฏ
โฌฏโฌฏโฌ
โฏฌฏโฌโฏ

ฏโ
ฏโฌ
ฏโฌ
ฏฌ
ฌโ
โฌ
ฌโ

โฌ

โฏฌ
โฏฌ
โฌ
ฏโฏโ

ฏโ
ฌโ
โฌ
ฌโ

โฌ
ฌโ

โฏ

โฌ
โฌ
โฌ

โฌ

โฌ
ฌโ
โฌฏ
#4  by   (125.26.107.112) At 2007-12-10 13:10, 
#5  by   (118.175.177.133) At 2007-12-14 19:16, 
http://travel-4-387.jordex.net
http://travel-75-571.jordex.net
#6  by  Emm (125.135.15.194) At 2008-02-10 17:34, 
#7  by  rttjrhwrwrer (117.47.154.113) At 2008-03-16 16:31, 
#8  by  พะ (58.9.66.31) At 2008-05-02 15:52, 
#9  by  พะ (58.9.66.31) At 2008-05-02 15:52, 
#10  by  พะ (58.9.66.31) At 2008-05-02 15:52, 
#11  by   (58.147.60.220) At 2009-02-25 19:37, 
ฏฆฌฆ(open-mounthed smile sad smile
#12  by   (58.147.60.220) At 2009-02-25 19:37, 
#13  by  โฆโฏโ (222.123.162.215) At 2009-02-26 20:35, 
UHHJHYHUYY6Y
#14  by  8iKOOMn (222.123.26.132) At 2009-02-28 09:42, 
OI5UYYI
#15  by   8gKOOMn (222.123.26.132) At 2009-02-28 09:44, 
OIOOIIUOYOI
#16  by  gKOOMn (222.123.26.132) At 2009-02-28 09:44, 
JFJJHJHJHU
#17  by  8gKOOMn (222.123.26.132) At 2009-02-28 09:45, 
#18  by  ชก (124.122.150.131) At 2009-03-04 19:44, 
#19  by  ชก (124.122.150.131) At 2009-03-04 19:45, 
#20  by  ?ฌ็ธํโ (222.123.245.44) At 2009-03-10 17:44, 
#21  by  012335646897/* (222.123.245.44) At 2009-03-10 17:44, 
โฌฮฺ)ฌฺฮ๋ฌ็? ?ฌํ
ฌ๋ ษ?ธํ
ณ ฌ๋ ณํ
#22  by  ญ๋ฒษ็ฒ?ฒฬ (58.8.163.59) At 2009-03-12 18:17, 
โฌฮฺ)ฌฺฮ๋ฌ็? ?ฌํ
ฌ๋ ษ?ธํ
ณ ฌ๋ ณํ
#23  by  ญ๋ฒษ็ฒ?ฒฬ (58.8.163.59) At 2009-03-12 18:17, 
โฌฮฺ)ฌฺฮ๋ฌ็? ?ฌํ
ฌ๋ ษ?ธํ
ณ ฌ๋ ณํ
#24  by  ญ๋ฒษ็ฒ?ฒฬ (58.8.163.59) At 2009-03-12 18:17, 
โฌฮฺ)ฌฺฮ๋ฌ็? ?ฌํ
ฌ๋ ษ?ธํ
ณ ฌ๋ ณํ
#25  by  ญ๋ฒษ็ฒ?ฒฬ (58.8.163.59) At 2009-03-12 18:17, 
#26  by  โณ๊ษ๊ฑ (124.157.243.220) At 2009-03-12 18:34, 
ฏํณฑธ๋ณ็ ธณ๊
#27  by  123456678+89 (58.9.165.140) At 2009-03-13 16:46, 
#28  by  522444 (118.172.204.58) At 2009-03-13 17:52, 
ฮ๋โฆศฏฆษฒศโฏ?ฆ(โฏฆ็ฏฆณฏฆฏ32001ฏโฏ๊ฏฏฆโฏฆ๋โฏ๋ฆโฏฆ๋โฏฆ์โฏฆ๋โฏโฏฆ10002100


ฆฆ์)((ฆ)(ฏฌฆฤฏฆฤฌฏฆฤ
โฏณ๋ฏฮฌฮ ฮํโฏโฏโฏโฆโณฏ๊ฏโฏฆฒ

โฏฆโฏฆโฏฆฏฆโ
ฑโฏโฏฆษฏโฆฆฏ
#29  by  โฏฆโฏฆ๋โฏ๊ (58.8.103.179) At 2009-03-16 16:01, 
ฌ๊ฯศฺ ศซ์?ษ ษ
?ศฺฌฺ?ฮฌ์
ฮฉ์)โ
ฏโฌ๋ษศ็
ฉฮ wink
#30  by   (58.8.102.53) At 2009-03-17 20:05, 
#31  by   (58.9.54.104) At 2009-03-18 20:21, 
ณํฯฌฯฯฯฒ์ศ็ญฌซญฌญฐ็ฐฐ็ศ์ญฐ็ฐซ.ฬ์..ฬ๋ฒํศํศศ็ฒษธศ?ษ?? ษํ?ธณฯธ์ธณ?ณธ์ณธ์ธษณ็ษ็?ฑ๋โฌ๋ษโศฌ๋ศฌ๋ฌษฌ๋ฌษศฌ
#32  by   (125.26.205.193) At 2009-03-20 19:31, 
angry smile angry smile angry smile
#33  by  นยพณ (61.7.149.150) At 2009-03-30 08:50, 
#34  by  ฆฏฌณโฎ๊เณฌฎ (61.7.149.150) At 2009-03-30 09:00, 
ฌโฑ
ฌฏโฌศฏฐฌษฏโ
โฏฌ
ฏโฌ
ฏโฌ
ฏฌ
ฏโ

ฏโฌ
โฌ
ฏโ
ฌโ
ฌฏ
โฌ
ฏโฌ
ฏโ
ฌโ
ฌฏ
โฌ
ฏโฌ
ฏโฌ
ฏโฌ
ฏโ
ฌฏโ
ฌฏ
โฌโ

ฏโฌ
ฏฌ
ฏโฌ
ฏโ
ฌฏโ

ฏโฌโ
ฌฌฏโ
#35  by   (58.147.41.32) At 2009-03-31 09:41, 
กาก
เกลียน
#36  by   (124.120.236.28) At 2009-03-31 20:41, 
ฏโฏโฏโฌโษฌโษฌษฌโฌโฌษโฌโษฌโฌโฌโฌ
#37  by  ฌโฌโษฌโฌฌ (58.8.109.155) At 2009-04-02 12:35, 
( ฮฺฏฆ์
ฏโฆโฮณ๊โฌฏฌฤฏฉโฮ๊ฌ์ฏฑ็ฌฏโฌธฆ(โฌฆฺโฎธโฌ฿ฌฎฏํโฎฌธโฌฎธฑฌโฑ๐"ฎโฟหเฑโธ๐"ฌฎํเดฟหำดหำพดำๆฑ"ฆฎธฟเกดฟไอฌฤฆฏโหะกพไดพกะฌ"ฎธ๐ธฎฑฌ"ฑูฑโฎ๔ฑฐฆฏ๊ณฤป่ผาปเผี้ดเดถเดิพีห้คำ พะที่พืดัเพดไดเกคะด้เห้พเคะไฟเดพะๆไดเพดเพๆเพด ๆไพดเดเภไพเเดเดกๆไก้กไก้แดะ-เกแดเกี่รำพ่ดัพะ
#38  by   (125.24.93.140) At 2009-04-03 10:11, 
#39  by  พดเฟีด้ำพีดเคะ (125.24.93.140) At 2009-04-03 10:11, 
กไกถุ๐๕ฎ๒ฎฌโฌฤ
#40  by   (125.24.93.140) At 2009-04-03 10:12, 
#41  by  0215638 (58.147.48.232) At 2009-04-03 21:50, 
#42  by  ศศซญฌ0.0 (118.173.176.255) At 2009-04-04 12:42, 
#43  by  ศศซญฌ0.0 (118.173.176.255) At 2009-04-04 12:42, 
#44  by  ศศซซ็3ฆ0ฆ007 (118.173.176.255) At 2009-04-04 12:42, 
#45  by  ฏฒฏ?ฏศฏฎ๋ษฬฏฏฏฦฏ (118.173.176.255) At 2009-04-04 12:43, 
#46  by  (โซโฎฬฐฺ๗ฌ๗ฤซ (118.173.176.255) At 2009-04-04 12:43, 
#47  by  โฑธ็ โฑโธธโ (61.7.186.57) At 2009-04-06 11:48, 
#48  by  โฑธ็ โฑโธธโ (61.7.186.57) At 2009-04-06 11:48, 
4046414
#49  by  HIHH,H (117.47.91.169) At 2009-04-06 16:35, 
#50  by  JSJKD (124.121.224.243) At 2009-04-07 12:14, 

<< Home